UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Program 2010

Szanowni chojniczanie! Powstanie Komitetu Wyborczego Wyborców Arseniusza Finstera PROGRAM 2010 jest konsekwencją doświadczeń zdobytych w 12- letnim okresie mojej pracy dla Chojnic. Podstawą do działania musi być wiedza, zaangażowanie, kompetencje i doświadczenie. Ośmieliłem się zaproponować Państwu zupełnie nowe rozwiązanie, ponieważ proszę i zabiegam o poparcie dla komitetu autorskiego. Kładę na szali cały mój dorobek, sukcesy i porażki, prosząc o uczciwą i rzetelną ocenę zmian, do których doszło w Chojnicach. Osiągnięte efekty są wynikiem pracy zbiorowej, to wysiłek chojniczan. Jestem wdzięczny i szczęśliwy, ponieważ nastąpił bardzo szybki rozwój społeczno – gospodarczy Chojnic. -> więcej
Wstęp
Szanowni chojniczanie! Powstanie Komitetu Wyborczego Wyborców Arseniusza Finstera PROGRAM 2010 jest konsekwencją doświadczeń zdobytych w 12- letnim okresie mojej pracy dla Chojnic. Podstawą do działania musi być wiedza, zaangażowanie, (...)
Inwestycje, rozwój i przedsiębiorczość
Cel IUtrzymać dotychczasowy – wysoki poziom inwestowania . Stworzyć i realizować nowe programy inwestycyjne. Koncentrować środki inwestycyjne do realizacji poprawy uzbrojenia komunalnego i komunikacyjnego chojnickich osiedli (...)
Inicjatywy urbanistyczno-przestrzenne i kapitałowe
Cel.Podjąć inicjatywy prowadzące do możliwości realizacji misji rozwojowej Chojnic oraz do rozwoju społeczno – gospodarczego.DZIAŁANIA.1.Przygotować plan urbanistyczno – przestrzenny dla nowej strefy przemysłowej w Chojnicach (...)
Rozwój regionalny i rynek pracy
Cel IProwadzić intensywne i skuteczne działania w celu dalszego spadku stopy bezrobocia. Wspólnie z Gminą Chojnice i samorządami Człuchowa rozwijać subregion chojnicko – człuchowski, który jest „południową osią rozwoju województwa (...)
Gospodarka komunalna i budownictwo
CelZrealizować budowę kolejnych społecznych i czynszowych budynków mieszkalnych. Kontynuować program „budowy dróg wewnątrzosiedlowych” oraz kontynuować i zakończyć budowę kanalizacji deszczowych.DZIAŁANIA.1.Przygotować nowe tereny (...)
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
Cel IKontynuować działania w ramach programu Światowej Organizacji Zdrowia „Zdrowe Miasto”. Wdrażać programy wsparte środkami UE dla grup wykluczonych społecznie. Zbudować „chojnickie centrum rozwiązywania problemów (...)
Oświata, wychowanie i szkolnictwo wyższe
CelWyrównać szanse edukacyjne. Wspierać rozwój uczelni wyższych. Współpracować w realizacji nowych projektów edukacyjnych na wszystkich poziomach. Tworzyć „otoczenie” edukacyjne dla dzieci i młodzieży.DZIAŁANIA.1.Wspierać rozwój i (...)
Środowisko naturalne
Cel.W dalszym ciągu chronić środowisko naturalne, realizować nowe inwestycje proekologiczne. Zmniejszyć emisję spalin w granicach miasta i gminy.DZIAŁANIA.1.Wdrożyć i uruchomić nową kompostownię osadów w oczyszczalni ścieków.2.Poprzez budowę (...)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Cel.Wprowadzić monitoring do stref najbardziej zagrożonych. Realizować współpracę policji, straży miejskiej oraz pozostałych służb ratowniczych. Zbudować nowe parkingi na osiedlach i w obszarach przemysłowych.DZIAŁANIA.1.Rozszerzyć współpracę (...)
Kultura i sport
Cel I.Wprowadzić nowe instrumenty finansowania najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych. Zapewnić demokratyczny dostęp do dóbr kultury. Wspierać rozwój i nowe inicjatywy.Cel II.Realizować modernizacje bazy sportowej Chojnic. (...)
Administracja i finanse publiczne
Cel.Utrzymać na dotychczasowym – niskim poziomie (12-ty najtaniej funkcjonujący samorząd w Polsce) wydatki na administrację. Restrukturyzować Urząd pod kątem skutecznego i efektywnego działania. Utrzymać wysoką skuteczność w pozyskiwaniu (...)

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017