UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Aktualności

Powrót

2016-05-13 Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Chojnice została opracowana przez zespół powołany przez Burmistrza Miasta Chojnice zarządzeniem nr 27/15 z dnia 27 marca 2015r. Na podstawie analizy dokumentów oraz dostępnych danych (statystyki publicznej oraz informacji jednostek organizacyjnych gminy) przeprowadzono diagnozę sytuacji społecznej w obszarach problemowych.  Metodą warsztatową przeprowadzono analizę silnych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla systemu rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miejskiej Chojnice. Na podstawie diagnozy i analizy zespół zdefiniował misję jednostek organizacyjnych gminy rozwiązujących problemy społeczne oraz wyznaczył cele i kierunki działań w ramach tej misji wraz z określeniem sposobów ich realizacji, finansowania i wskaźników.

Nowa Strategia przyjęta uchwałą nr XVIII/182/16 przez Radę Miejską w Chojnicach 22 lutego 2016 roku jest dokumentem zwięzłym. Koncentruje się on na sposobach wdrażania i realizowania zadań nakładanych na gminę i ujętych w obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności ustaw: o pomocy społecznej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Uchwała o przyjęciu strategii wraz z dokumentem


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017