UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny Chojnickiej została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XLI /443/14 z dnia 10 marca 2014 r. Wydawana jest w ramach Programu "Duża Rodzina Chojnicka".

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą” wydawana jest w ramach Programu „Duża Rodzina Chojnicka” rodzinom wielodzietnym- biologicznym i zastępczym, tj. rodzinom zamieszkującym w Chojnicach, tzn. posiadającym meldunek na terenie miasta lub inny dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania ( np. umowa najmu), mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub  któremu wydłużono czas edukacji.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA DUŻEJ RODZINY

  1. bezpłatnego wstępu 1 raz w miesiącu na basen w Parku Wodnym w Chojnicach w wymiarze 1,5 godziny. Dzieci do 4 roku korzystają z oferty bezpłatnie na podstawie odrębnych przepisów.
  2. bezpłatnego dostępu 1 raz w miesiącu do oferty kina w Chojnickim Domu Kultury na 1 seans filmowy. Pomoc nie obejmuje kosztów zakupu okularów do oglądania filmów wyświetlanych wymiarze 3D .
  3. otrzymania bezpłatnych karnetów uprawniających do przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta Chojnice w ilości  2 karnety po 6 biletów w miesiącu. Karnet ważny jest wyłączne z Kartą Dużej Rodziny i dokumentem tożsamości. Osoby posiadające prawo do korzystania z przejazdów ulgowych zobowiązane są posiadać przy sobie dokument uprawniający do zniżek (np. legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja rencisty, orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Karnetu nie wolno odstępować innym osobom a o jego zagubieniu należy niezwłocznie poinformować MOPS.
  4. zniżki 10% przy zakupie artykułów w sklepie Centrum Dziecięcym "Mrówka" w Chojnicach ul. Kościerska 12a (bonifikata nie obejmuje artykułów promocyjnych i wyprzedaży)

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach ul. Wysoka 1 w  godzinach pracy Ośrodka.
Druki wniosku dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach ul. Wysoka 1 oraz można je pobrać drogą elektroniczną ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (http://www.mopschojnice.pl) lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Chojnice (http://www.miastochojnice.pl)
Wniosek o wydanie Karty można złożyć w każdym momencie trwania programu ,,Duża Rodzina Chojnicka”

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny – przedstawiciel rodziny ( rodzic lub opiekun) składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach wniosek.
Przy składaniu wniosku wnioskodawca zobowiązany jest okazać oryginały następujących dokumentów :

  • w przypadku rodziców i opiekunów- dowód tożsamości ze zdjęciem;
  • w przypadku dzieci w wieku szkolnym - aktualna legitymacja szkolna;
  • w przypadku dzieci do 6 lat - akt urodzenia;
  • w przypadku studentów do 26 roku życia - legitymacja studencka.
  • w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego- prawomocne orzeczenie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego

KIEDY MOŻNA ODEBRAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia  wraz z załącznikami.
Po weryfikacji wniosku oraz załączników pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach wydaje kartę.
Karta wydawana jest bezpłatnie.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY

W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty właściciel Karty lub osoba upoważniona jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chojnicach o utracie dokumentu oraz złożyć oświadczenie o utracie bądź zniszczeniu Karty.

PRZEDŁUŻENIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Kartę wydaje się na okres 1 roku  kalendarzowego lub na okres posiadania uprawnień wynikających z regulaminu.
Termin ważności Karty może być przedłużony nie wcześniej niż jeden miesiąc przed upływem okresu ważności Karty.
Warunkiem przedłużenia ważności karty jest złożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach wniosku wraz z kompletem dokumentów potwierdzających uprawnienia.

DO POBRANIA

Wniosek o wydanie Karty Duża Rodzina Chojnicka
Oświadczenie o utracie / zniszczeniu Karty  Duża Rodzina Chojnicka

DO ZOBACZENIA

Uchwała Nr XLI/443/14  Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 marca 2014r.,
Program „Duża Rodzina Chojnicka”,
Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnice,
Regulamin wydania i korzystania z Karty Dużej Rodziny Chojnickiej.


Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017