UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Wydział PRiWZ > Ogólne informacje

Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej
Urząd Miejski w Chojnicach
89-600 Chojnice, Stary Rynek 1
Tel. 0/52 397-18-00 w. 16, 24, 26

Biuro Integracji Europejskiej powstało w styczniu 2003 roku z inicjatywy burmistrza Arseniusza Finstera. Głównym powodem utworzenia tej komórki była potrzeba przygotowania miasta do absorpcji funduszy strukturalnych. W latach 1998-2003 nie pozyskano w mieście żadnych środków unijnych. Posiłkowano się innymi źródłami zewnętrznymi, takimi jak: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Ekofundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (modernizacja oczyszczalni ścieków), dotacje z odpisu od gier losowych (budowa kompleksu krytych pływalni).


Początkowo pracowały w Biurze 2 osoby. W marcu 2003 roku w ramach Biura utworzono Gminny Ośrodek Informacji Europejskiej i zatrudniono 2 stażystów. Pracami biura kierował Zastępca Burmistrza Edward Pietrzyk. Na początku roku 2005 Biuro przekształcono w Wydział Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków. We wrześniu 2007r Wydział ponownie zmienił nazwę na Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej, która funkcjonuje obecnie. Obecnie w Wydziale pracują następujące osoby:


- Tomasz Kamiński – dyrektor Wydziału – t.kaminski@miastochojnice.pl
- Joanna Gappa – biuroie@miastochojnice.pl
- Kinga Lipska – lipskak@miastochojnice.pl
- Katarzyna Świątek Brzezińska – khpawlak@miastochojnice.pl
- Michał Karpiak – karpiakm@miastochojnice.pl
- Irmina Szyca - irmina.szyca@miastochojnice.pl

 
Zadania Wydziału Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej można podzielić na 3 grupy:

1. pozyskiwanie funduszy na realizację zadań miasta – co oznacza, że pracownicy Wydziału śledzą dostępne źródła funduszy oraz przygotowują wnioski aplikacyjne, przede wszystkim z zakresu funduszy unijnych, we współpracy z innymi wydziałami Urzędu (np. Budowlano-Inwestycyjnym oraz Gospodarki Przestrzenią i Nieruchomościami w przypadku projektów inwestycyjnych).

Zasadniczo wyróżniamy 2 rodzaje opracowywanych projektów:

- projekty inwestycyjne, polegające głównie na przeprowadzeniu prac remontowo-budowlanych – projekty te mają znaczną wartość kosztową i są opracowywane długoterminowo w oparciu o zapisy Strategii Rozwoju Miasta. Projekty te, ze względu na swoją złożoność, opracowywane są we współpracy z innymi Wydziałami Urzędu Miejskiego, przede wszystkim Wydziałem Budowlano-Inwestycyjnym. Do zadań Wydziału Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków należy m. in. opracowanie zarysu projektu, skompletowanie niezbędnych dokumentów, przygotowanie porozumień z partnerami projektu i sporządzenie samego wniosku aplikacyjnego.

- projekty „miękkie” – różnego rodzaju projekty, których efektem nie jest inwestycja lecz przedsięwzięcie o charakterze społecznym, gospodarczym, czy kulturalnym (np. szkolenia bezrobotnych, impreza kulturalna itp.). Ich wartość jest znacznie niższa, od projektów inwestycyjnych.

2. informacja europejska – jest to kontynuacja działań wynikających z zadań Gminnych Ośrodków Informacji Europejskiej utworzonych w niemal wszystkich gminach Polski przed referendum akcesyjnym. Informacja Europejska jest pojęciem bardzo szerokim, a pojawiające się pytania dotyczą bardzo różnych kwestii: od najprostszych pytań o funkcjonowaniu Unii zadawanych przez uczniów, poprzez prośby o pomoc w odszukaniu odpowiednich aktów prawa wspólnotowego do próśb o pomoc w uzyskaniu dofinansowania. Ponieważ zakres spraw, które wiążą się z integracją europejską jest bardzo szeroki, nie zawsze udaje się uzyskać informację od ręki, jednak czas oczekiwania na informację nie przekracza zazwyczaj 1 dnia.
3. Współpraca międzynarodowa - można wskazać kilka obszarów tej współpracy:

- Związek Miast Bałtyckich – organizacja miast, której Chojnice są członkiem, publikuje biuletyny, organizuje wymianę doświadczeń oraz ułatwia odnalezienie partnerów do współpracy międzynarodowej,

- Euroregion Bałtyk – oprócz bycia organizacją dysponującą częścią funduszy PHARE, pomaga także w nawiązywaniu kontaktów, organizuje szkolenia i spotkania,

- projekt MECIBS – projekt w wyniku którego w czerwcu 2004 w Chojnicach odbyła się międzynarodowa konferencja dot. środowiska i zrównoważonego rozwoju miast średniej wielkości. W ramach projektu (praktycznie bez zaangażowania środków pieniężnych ze strony miasta) Chojnice brały udział w przedsięwzięciu łączącym pracę naukowców i samorządowców,

- kontakt z miastami partnerskimi i współpracującymi: Emsdetten, Bad Bevensen, Bayeux, Korsuń Szewczenkowski i Mozyr.


Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017