UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Ogłoszenia

Powrót

2012-06-06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: "Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego"

Chojnice: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego
Numer ogłoszenia: 192054 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50078 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3971800, faks 052 3972194.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w mieście Chojnice. Umowa na czas nieoznaczony - na podstawie art. 143 ust. 1a pzp. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie 12 m-cy 1672,14 MWh, grupa C11o..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ENEA Operator Sp. z o.o Zakład Sprzedaży Usług Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Sprzedaży Usług Dystrybucji Chojnice, ul. !4 Lutego 15, 89-600 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 630744,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 630744,00
  • Oferta z najniższą ceną: 630744,00 / Oferta z najwyższą ceną: 630744,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W związku z tym, iż z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze usługa dystrybucji energii elektrycznej może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę tj:ENEA Operator Urząd Miejski w Chojnicach odstępuje od zastosowania trybu podstawowego udzielenia zamówienia publicznego w tym zakresie na rzecz stosowania trybu z wolnej ręki w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. pzp.


Drukuj treść


Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017