UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Samorząd > Uchwały

Wyszukiwarka uchwał

Data:Fraza:
Prawo miejscowe:
2017-10-23, NR XXXVII/432/17
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
  Treść uchwały (pdf, 434 kb)

2017-09-25, NR XXXVI/416/17
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
  Treść uchwały (pdf, 103 kb)

2017-09-25, NR XXXVI/415/17
w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA – EDYCJA 2017
  Treść uchwały (pdf, 202 kb)

2017-08-21, NR XXXV/406/17
w sprawie zmiany nazwy ulicy
  Treść uchwały (pdf, 2,220 kb)

2017-08-21, NR XXXV/405/17
w sprawie zmiany nazwy ulicy
  Treść uchwały (pdf, 2,220 kb)

2017-08-21, NR XXXV/404/17
w sprawie zmiany nazwy ulicy
  Treść uchwały (pdf, 5,434 kb)

2017-08-21, NR XXXV/403/17
w sprawie zmiany nazwy ulicy
  Treść uchwały (pdf, 2,058 kb)

2017-08-21, NR XXXV/402/17
w sprawie nadania nazwy ulicy
  Treść uchwały (pdf, 836 kb)

2017-08-21, NR XXXV/401/17
w sprawie nadania nazwy ulicy
  Treść uchwały (pdf, 972 kb)

2017-06-26, NR XXXIV/393/17
w sprawie zmiany nazwy ulicy.
  Treść uchwały (pdf, 6,544 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/382/17
w sprawie zmiany nazwy ulicy
  Treść uchwały (pdf, 5,770 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/380/17
w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Miejskiej Chojnice kategorii dróg gminnych
  Treść uchwały (pdf, 265 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/379/17
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Treść uchwały (pdf, 239 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/378/17
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miejskiej Chojnice oraz jej jednostek organizacyjnych, określenia organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy de minimis
  Treść uchwały (pdf, 132 kb)

2017-06-12, NR XXXIII/377/17
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miejskiej Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 310 kb)

2017-04-28, NR XXXI/367/17
w sprawie nadania nazwy ulicy
  Treść uchwały (pdf, 2,867 kb)

2017-04-28, NR XXXI/359/17
w sprawie zmiany nazwy ulicy
  Treść uchwały (pdf, 4,665 kb)

2017-03-27, NR XXX/347/17
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym
  Treść uchwały (pdf, 509 kb)

2017-03-27, NR XXX/346/17
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chojnicach w roku szkolnym 2017/2018.
  Treść uchwały (pdf, 92 kb)

2017-03-27, NR XXX/345/17
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
  Treść uchwały (pdf, 1,356 kb)

2017-02-20, NR XXIX/339/17
w sprawie zmiany nazwy ulicy.
  Treść uchwały (pdf, 1,485 kb)

2017-02-20, NR XXIX/338/17
w sprawie zmiany nazwy ulicy
  Treść uchwały (pdf, 819 kb)

2017-02-20, NR XXIX/337/17
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w Chojnicach
  Treść uchwały (pdf, 1,298 kb)

2017-02-20, NR XXIX/336/17
w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2017 - 2021”
  Treść uchwały (pdf, 220 kb)

2017-02-20, NR XXIX/334/17
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
  Treść uchwały (pdf, 1,103 kb)

2017-02-20, NR XXIX/333/17
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 793 kb)

2017-01-23, NR XXVIII/322/17
w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
  Treść uchwały (pdf, 334 kb)

2017-01-23, NR XXVIII/321/17
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.
  Treść uchwały (pdf, 99 kb)

2016-12-19, NR XXVII/311/16
w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Chojnice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Treść uchwały (pdf, 188 kb)

2016-12-19, NR XXVII/308/16
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
  Treść uchwały (pdf, 1,046 kb)

2016-12-19, NR XXVII/307/16
w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
  Treść uchwały (pdf, 334 kb)

2016-11-28, NR XXVI/289/16
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień
  Treść uchwały (pdf, 91 kb)

2016-11-28, NR XXVI/288/16
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
  Treść uchwały (pdf, 95 kb)

2016-11-28, NR XXVI/287/16
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie
  Treść uchwały (pdf, 101 kb)

2016-10-28, NR XXV/284/16
w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Chojnice.
  Treść uchwały (pdf, 361 kb)

2016-10-28, NR XXV/281/16
w sprawie zmiany nazwy ulicy
  Treść uchwały (pdf, 1,715 kb)

2016-10-28, NR XXV/280/16
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Człuchowskiej w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 1,480 kb)

2016-10-28, NR XXV/279/16
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Czerskiej w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 1,271 kb)

2016-10-28, NR XXV/273/16
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/93/91 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności
  Treść uchwały (pdf, 94 kb)

2016-10-28, NR XXV/270/16
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 339 kb)

2016-10-28, NR XXV/269/16
w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
  Treść uchwały (pdf, 333 kb)

2016-10-28, NR XXV/268/16
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  Treść uchwały (pdf, 437 kb)

2016-09-12, NR XXIV/264/16
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/240/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Treść uchwały (pdf, 93 kb)

2016-09-12, NR XXIV/263/16
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/239/16 Rady Miejskiej w Chojncach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Miejskiej Chojnice kategorii dróg gminnych
  Treść uchwały (pdf, 96 kb)

2016-09-12, NR XXIV/253/16
w sprawie zmiany nazwy ulicy
  Treść uchwały (pdf, 515 kb)

2016-08-16, NR XXIII/245/16
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Łużyckiej w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 1,363 kb)

2016-08-16, NR XXIII/244/16
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 1,182 kb)

2016-08-16, NR XXIII/243/16
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Droga do Igieł w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 2,744 kb)

2016-07-15, NR XXII/240/16
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Treść uchwały (pdf, 1,520 kb)

2016-07-15, NR XXII/239/16
w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Miejskiej Chojnice kategorii dróg gminnych
  Treść uchwały (pdf, 470 kb)

2016-07-15, NR XXII/238/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach
  Treść uchwały (pdf, 3,868 kb)

2016-07-15, NR XXII/237/16
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 11,963 kb)

2016-07-15, NR XXII/236/16
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 96 kb)

2016-06-13, NR XXI/226/16
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Treść uchwały (pdf, 325 kb)

2016-06-13, NR XXI/225/16
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Treść uchwały (pdf, 111 kb)

2016-06-13, NR XXI/224/16
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
  Treść uchwały (pdf, 98 kb)

2016-06-13, NR XXI/223/16
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Treść uchwały (pdf, 99 kb)

2016-06-13, NR XXI/222/16
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 223 kb)

2016-06-13, NR XXI/220/16
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Treść uchwały (pdf, 269 kb)

2016-04-25, NR XX/211/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Bytowskiej i Słoneczne Wzgórze w Chojnicach
  Treść uchwały (pdf, 4,576 kb)

2016-04-25, NR XX/203/16
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
  Treść uchwały (pdf, 106 kb)

2016-04-25, NR XX/202/16
w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami
  Treść uchwały (pdf, 297 kb)

2016-04-25, NR XX/201/16
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 804 kb)

2016-04-25, NR XX/200/16
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Chojnice za udział w działaniach ratowniczych i w szkoleniach pożarniczych
  Treść uchwały (pdf, 90 kb)

2016-04-25, NR XX/199/16
w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/15 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  Treść uchwały (pdf, 350 kb)

2016-02-22, NR XVIII/181/16
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
  Treść uchwały (pdf, 109 kb)

2016-01-28, NR XVII/175/16
w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w zakresie projektów statutów jednostek pomocniczych.
  Treść uchwały (pdf, 279 kb)

2016-01-28, NR XVII/174/16
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tucholską i Gdańską w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 6,839 kb)

2015-12-14, NR XVI/156/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicach Modrzewiowej i Dębowej w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 2,256 kb)

2015-12-14, NR XVI/155/15
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych lub publicznych gimnazjów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.
  Treść uchwały (pdf, 103 kb)

2015-12-14, NR XVI/154/15
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkoli samorządowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chojnicach oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.
  Treść uchwały (pdf, 788 kb)

2015-12-14, NR XVI/153/15
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
  Treść uchwały (pdf, 442 kb)

2015-11-30, NR XV/138/15
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 797 kb)

2015-11-30, NR XV/136/15
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
  Treść uchwały (pdf, 95 kb)

2015-11-30, NR XV/135/15
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Treść uchwały (pdf, 721 kb)

2015-11-30, NR XV/134/15
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie
  Treść uchwały (pdf, 101 kb)

2015-11-30, NR XV/133/15
w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Treść uchwały (pdf, 1,471 kb)

2015-11-30, NR XV/132/15
w sprawie opłaty targowej
  Treść uchwały (pdf, 185 kb)

2015-10-19, NR XII/119/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Placu Piastowskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach
  Treść uchwały (pdf, 9,701 kb)

2015-10-19, NR XII/118/15
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
  Treść uchwały (pdf, 106 kb)

2015-09-14, NR X/99/15
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2015 r.
  Treść uchwały (pdf, 438 kb)

2015-07-27, NR VIII/91/15
w sprawie nadania nazwy ulicy.
  Treść uchwały (pdf, 1,159 kb)

2015-05-20, NR VI/74/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Bytowskiej i Słoneczne Wzgórze w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 5,986 kb)

2015-05-20, NR VI/73/15
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Czarna Droga w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 4,775 kb)

2015-05-20, NR VI/71/15
w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury działającej pod nazwą "Chojnicki Dom Kultury" i jej statutu.
  Treść uchwały (pdf, 386 kb)

2015-04-20, NR V/60/15
w sprawie nadania nazwy ulicy.
  Treść uchwały (pdf, 967 kb)

2015-04-20, NR V/59/15
w sprawie nadania nazwy ulicy.
  Treść uchwały (pdf, 756 kb)

2015-04-20, NR V/56/15
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
  Treść uchwały (pdf, 356 kb)

2015-03-09, NR IV/40/15
w sprawie nadania nazwy ulicy.
  Treść uchwały (pdf, 910 kb)

2015-03-09, NR IV/39/15
w sprawie nadania nazwy ulicy.
  Treść uchwały (pdf, 754 kb)

2015-03-09, NR IV/34/15
w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  Treść uchwały (pdf, 356 kb)

2015-01-26, NR III/31/15
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  Treść uchwały (pdf, 280 kb)

2015-01-26, NR III/26/15
w sprawie nadania nazwy ulicy.
  Treść uchwały (pdf, 647 kb)

2015-01-26, NR III/23/15
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.
  Treść uchwały (pdf, 613 kb)

2014-10-27, NR XLVII/547/14
w sprawie nadania nazwy ulicy.
  Treść uchwały (pdf, 392 kb)

2014-10-27, NR XLVII/539/14
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  Treść uchwały (pdf, 179 kb)

2014-10-27, NR XLVII/537/14
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.
  Treść uchwały (pdf, 438 kb)

2014-10-27, NR XLVII/536/14
w sprawie uchylenia uchwały określającej wykaz inkasentów opłaty od posiadania psów.
  Treść uchwały (pdf, 90 kb)

2014-10-27, NR XLVII/535/14
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
  Treść uchwały (pdf, 95 kb)

2014-10-27, NR XLVII/534/14
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.
  Treść uchwały (pdf, 98 kb)

2014-10-27, NR XLVII/533/14
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
  Treść uchwały (pdf, 99 kb)

2014-09-22, NR XLVI/525/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach: 14 Lutego i Prochowej w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 5,393 kb)

2014-09-22, NR XLVI/524/14
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie Placu Piastowskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 2,542 kb)

2014-09-22, NR XLVI/518/14
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.
  Treść uchwały (pdf, 406 kb)

2014-09-22, NR XLVI/517/14
w sprawie podziału obszaru Gminy Chojnice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  Treść uchwały (pdf, 186 kb)

2014-09-22, NR XLVI/516/14
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  Treść uchwały (pdf, 109 kb)

2014-09-22, NR XLVI/515/14
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
  Treść uchwały (pdf, 217 kb)

2014-09-22, NR XLVI/514/14
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  Treść uchwały (pdf, 530 kb)

2014-07-28, NR XLV/499/14
w sprawie zasad i trybu korzystania ze Stadionu Miejskiego "Kolejarz 1926".
  Treść uchwały (pdf, 192 kb)

2014-07-28, NR XLV/496/14
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
  Treść uchwały (pdf, 96 kb)

2014-06-16, NR XLIV/488/14
w sprawie nadania nazwy ulicy.
  Treść uchwały (pdf, 102 kb)

2014-05-19, NR XLIII/479/14
w sprawie nadania nazwy ulicy.
  Treść uchwały (pdf, 192 kb)

2014-04-14, NR XLII/468/14
w sprawie nadania nazwy ronda.
  Treść uchwały (pdf, 1,738 kb)

2014-04-14, NR XLII/467/14
w sprawie nadania nazwy ronda.
  Treść uchwały (pdf, 1,760 kb)

2014-01-27, NR XL/435/14
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
  Treść uchwały (pdf, 96 kb)

2014-01-27, NR XL/434/14
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ma lata 2014-2020.
  Treść uchwały (pdf, 97 kb)

2014-01-27, NR XL/433/14
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
  Treść uchwały (pdf, 182 kb)

2013-12-16, NR XXXIX/422/13
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Treść uchwały (pdf, 106 kb)

2013-11-25, NR XXXVIII/411/13
w sprawie ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przekazywania.
  Treść uchwały (pdf, 258 kb)

2013-11-25, NR XXXVIII/410/13
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.
  Treść uchwały (pdf, 412 kb)

2013-11-25, NR XXXVIII/408/13
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
  Treść uchwały (pdf, 93 kb)

2013-11-25, NR XXXVIII/406/13
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
  Treść uchwały (pdf, 96 kb)

2013-11-25, NR XXXVIII/405/13
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
  Treść uchwały (pdf, 100 kb)

2013-10-28, NR XXXVII/399/13
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie Placu Piastowskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 2,785 kb)

2013-10-28, NR XXXVII/398/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Strzelecką, Zieloną, Derdowskiego i Igielską w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 3,643 kb)

2013-10-28, NR XXXVII/397/13
w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego trenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 3,313 kb)

2013-10-07, NR XXXVI/384/13
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice.
  Treść uchwały (pdf, 102 kb)

2013-09-09, NR XXXV/368/13
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice.
  Treść uchwały (pdf, 764 kb)

2013-06-10, NR XXXII/352/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniowa i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 6,353 kb)

2013-06-10, NR XXXII/351/13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniowa, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Strzelecką, Zieloną, Derdowskiego i Igielską w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 3,580 kb)

2013-04-22, NR XXXI/339/13
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Treść uchwały (pdf, 304 kb)

2013-04-22, NR XXXI/338/13
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
  Treść uchwały (pdf, 97 kb)

2013-04-22, NR XXXI/337/13
w sprawie ustalenia organizacji pobytu oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 102 kb)

2013-03-25, NR XXX/324/13
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Treść uchwały (pdf, 1,757 kb)

2013-03-25, NR XXX/323/13
w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Chojnice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  Treść uchwały (pdf, 184 kb)

2013-03-25, NR XXX/321/13
w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Treść uchwały (pdf, 98 kb)

2013-02-25, NR XXIX/310/13
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
  Treść uchwały (pdf, 96 kb)

2013-02-25, NR XXIX/309/13
w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice.
  Treść uchwały (pdf, 1,646 kb)

2013-01-28, NR XXVIII/303/13
w sprawie nadania nazwy ulicy.
  Treść uchwały (pdf, 364 kb)

2012-12-21, NR XXVII/299/12
w sprawie nadania nazwy ronda.
  Treść uchwały (pdf, 452 kb)

2012-12-21, NR XXVII/298/12
w sprawie nadania nazwy ulicy
  Treść uchwały (pdf, 586 kb)

2012-12-21, NR XXVII/297/12
w sprawie nadania nazwy ulicy.
  Treść uchwały (pdf, 770 kb)

2012-12-21, NR XXVII/296/12
w sprawie nadania nazwy ulicy.
  Treść uchwały (pdf, 314 kb)

2012-12-21, NR XXVII/293/12
w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnice i bonifikat w sprzedaży.
  Treść uchwały (pdf, 98 kb)

2012-12-21, NR XXVII/292/12
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  Treść uchwały (pdf, 107 kb)

2012-12-21, NR XXVII/291/12
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Treść uchwały (pdf, 239 kb)

2012-12-21, NR XXVII/290/12
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Treść uchwały (pdf, 97 kb)

2012-12-21, NR XXVII/289/12
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
  Treść uchwały (pdf, 94 kb)

2012-12-21, NR XXVII/288/12
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina miejska Chojnice.
  Treść uchwały (pdf, 1,636 kb)

2012-12-21, NR XXVII/285/12
w sprawie podziału miasta Chojnice na stałe obwody głosowania.
  Treść uchwały (pdf, 114 kb)

2012-11-26, NR XXVI/280/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/145/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 161 kb)

2012-11-26, NR XXVI/278/12
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
  Treść uchwały (pdf, 220 kb)

2012-11-26, NR XXVI/275/12
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze.
  Treść uchwały (pdf, 207 kb)

2012-11-26, NR XXVI/273/12
w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  Treść uchwały (pdf, 159 kb)

2012-11-26, NR XXVI/272/12
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
  Treść uchwały (pdf, 160 kb)

2012-09-24, NR XXIV/258/12
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice.
  Treść uchwały (pdf, 1,625 kb)

2012-07-02, NR XXI/240/12
w sprawie zasad połowu ryb w wyznaczonym miejscu na terenie Parku 1000-lecia w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 72 kb)

2012-07-02, NR XXI/239/12
w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice.
  Treść uchwały (pdf, 1,482 kb)

2012-07-02, NR XXI/237/12
w sprawie nadania nazwy ronda.
  Treść uchwały (pdf, 780 kb)

2012-07-02, NR XXI/233/12
w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na teren składowiska w miejscowości Nowy Dwór k/Angowic.
  Treść uchwały (pdf, 67 kb)

2012-07-02, NR XXI/231/12
w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2012-2016".
  Treść uchwały (pdf, 165 kb)

2012-07-02, NR XXI/230/12
w sprawie zasad korzystania z Parku 10000-lecia w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 72 kb)

2012-07-02, NR XXI/229/12
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
  Treść uchwały (pdf, 89 kb)

2012-04-30, NR XIX/218/12
w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, usług oraz zieleni przy ulicy Mrozowa w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 725 kb)

2012-03-19, NR XVIII/208/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty przy ulicy Młodzieżowej w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 1,635 kb)

2012-03-19, NR XVIII/207/12
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty przy ulicach: Budowlanych, Reymonta, Wyszyńskiego w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 7,236 kb)

2012-03-19, NR XVIII/206/12
w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
  Treść uchwały (pdf, 133 kb)

2012-03-19, NR XVIII/205/12
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
  Treść uchwały (pdf, 190 kb)

2012-03-19, NR XVIII/204/12
w sprawie zasad i trybu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem pokryć dachowych zawierających wyroby azbestowe z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
  Treść uchwały (pdf, 81 kb)

2012-02-20, NR XVII/191/12
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
  Treść uchwały (pdf, 73 kb)

2012-01-24, NR XVI/186/12
w sprawie nadania nazwy ulicy.
  Treść uchwały (pdf, 1,299 kb)

2012-01-24, NR XVI/185/12
w sprawie nadania nazwy ulicy.
  Treść uchwały (pdf, 1,159 kb)

2011-12-19, NR XV/175/11
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/82/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych biletów w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie komunikacji miejskiej.
  Treść uchwały (pdf, 227 kb)

2011-11-28, NR XIV/153/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/138/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
  Treść uchwały (pdf, 56 kb)

2011-11-28, NR XIV/152/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Treść uchwały (pdf, 85 kb)

2011-11-28, NR XIV/150/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/151/07 w sprawie określenia wykazu inkasentów opłaty od posiadania psów.
  Treść uchwały (pdf, 59 kb)

2011-11-14, NR XIII/145/11
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.
  Treść uchwały (pdf, 553 kb)

2011-11-14, NR XIII/144/11
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.
  Treść uchwały (pdf, 162 kb)

2011-11-14, NR XIII/142/11
w sprawie zasad i trybu korzystania z Boiska Nowych Nadziei "Modrak".
  Treść uchwały (pdf, 230 kb)

2011-11-14, NR XIII/141/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/06 Rady miejskiej w Chojnicach z dnia 6 kwietnia 2006 r. ustalającej dla terenu miasta Chojnice liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
  Treść uchwały (pdf, 66 kb)

2011-11-14, NR XIII/140/11
w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  Treść uchwały (pdf, 476 kb)

2011-11-14, NR XIII/139/11
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.
  Treść uchwały (pdf, 98 kb)

2011-11-14, NR XIII/138/11
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
  Treść uchwały (pdf, 153 kb)

2011-11-14, NR XIII/137/11
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Treść uchwały (pdf, 290 kb)

2011-11-14, NR XIII/136/11
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
  Treść uchwały (pdf, 57 kb)

2011-11-14, NR XIII/135/11
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
  Treść uchwały (pdf, 120 kb)

2011-09-12, NR XI/116/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/482/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest organ inny, niż Gmina Miejska Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 77 kb)

2011-09-12, NR XI/112/11
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miejskiej Chojnice oraz jej jednostek organizacyjnych, określenia organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy de minimis
  Treść uchwały (pdf, 293 kb)

2011-08-17, NR X/105/11
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
  Treść uchwały (pdf, 63 kb)

2011-08-17, NR X/103/11
w sprawie ustalenia wysokości za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Treść uchwały (pdf, 43 kb)

2011-06-27, NR VIII/99/11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa oraz pod zabudowę przemysłową, mieszkaniową i usługową w rejonie ulic: Angowickiej i Targowej.
  Treść uchwały (pdf, 2,147 kb)

2011-06-27, NR VIII/98/11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Lichnowską, Przemysłową, Liściastą i Długą w Chojnicach
  Treść uchwały (pdf, 1,820 kb)

2011-06-27, NR VIII/92/11
w sprawie zasad i trybu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem pokryć dachowych zawierający wyroby azbestowe z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 177 kb)

2011-06-27, NR VIII/91/11
w sprawie określenia stref cenowych (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie miasta Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 58 kb)

2011-05-30, NR VII/82/11
w sprawie ustalenia cen urzędowych biletów w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie komunikacji miejskiej
  Treść uchwały (pdf, 297 kb)

2011-04-22, NR VI/75/11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy ulicami Igielską, Ceynowy i Gdańską w Chojnicach
  Treść uchwały (pdf, 4,295 kb)

2011-04-22, NR VI/74/11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach
  Treść uchwały (pdf, 1,666 kb)

2011-04-22, NR VI/73/11
w sprawie nadania nazwy ulicy
  Treść uchwały (pdf, 138 kb)

2011-04-22, NR VI/69/11
w sprawie zmiany uchwały Nr II/19/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
  Treść uchwały (pdf, 59 kb)

2011-04-22, NR VI/68/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/387/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 maja 2006 r.
  Treść uchwały (pdf, 50 kb)

2011-03-21, NR V/62/11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową, w tym usługi administracji publicznej, w rejonie ulic: Nowe Miasto, Podgórnej, Pocztowej i Koszarowej w Chojnicach
  Treść uchwały (pdf, 1,691 kb)

2011-03-21, NR V/52/11
w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie
  Treść uchwały (pdf, 104 kb)

2011-02-14, NR IV/48/11
w sprawie nadania nazwy ulicy
  Treść uchwały (pdf, 559 kb)

2010-12-30, NR III/34/10
w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 124 kb)

2010-12-13, NR II/22/10
w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Treść uchwały (pdf, 60 kb)

2010-12-13, NR II/21/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/151/07 w sprawie określenia inkasentów opłaty od posiadania psów
  Treść uchwały (pdf, 49 kb)

2010-12-13, NR II/18/10
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika przeciwpowodziowego, zieleni i rekreacji przy ulicach Angowickiej, Prochowej, Sobierajczyka i Alei Brzozowej w Chojnicach
  Treść uchwały (pdf, 1,450 kb)

2010-12-13, NR II/15/10
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Treść uchwały (pdf, 274 kb)

2010-12-13, NR II/14/10
w sprawie określenia wzoru formularzy dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Treść uchwały (pdf, 926 kb)

2010-12-13, NR II/13/10
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie
  Treść uchwały (pdf, 109 kb)

2010-12-13, NR II/12/10
w sprawie obniżenia ceny skup żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
  Treść uchwały (pdf, 55 kb)

2010-10-26, NR XLIII/501/10
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ulicach Człuchowskiej i Wyszyńskiego w Chojnicach
  Treść uchwały (pdf, 715 kb)

2010-09-27, NR XLII/482/10
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest organ inny, niż Gmina Miejska Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 191 kb)

2010-09-27, NR XLII/481/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/381/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
  Treść uchwały (pdf, 39 kb)

2010-09-27, NR XLII/480/10
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Chojnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Treść uchwały (pdf, 56 kb)

2010-09-27, NR XLII/479/10
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby przeznaczonych do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Treść uchwały (pdf, 30 kb)

2010-09-27, NR XLII/476/10
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
  Treść uchwały (pdf, 51 kb)

2010-08-23, NR XLI/472/10
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/142/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska.
  Treść uchwały (pdf, 39 kb)

2010-08-23, NR XLI/469/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/363/05 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnicach
  Treść uchwały (pdf, 52 kb)

2010-04-26, NR XXXVIII/453/10
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługowo-mieszkalną w rejonie ulic Kościerskiej i Igielskiej w Chojnicach
  Treść uchwały (pdf, 2,434 kb)

2010-04-26, NR XXXVIII/443/10
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/395/09 Rady Miejskiej w Chojnicach, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest inny, niż Gmina Miejska Chojnice
  Treść uchwały (pdf, 117 kb)

2010-03-29, NR XXXVII/438/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/184/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości
  Treść uchwały (pdf, 48 kb)

2010-03-29, NR XXXVII/437/10
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Strzelecką, Zieloną, Derdowskiego i Igielską w Chojnicach
  Treść uchwały (pdf, 1,855 kb)

2010-03-29, NR XXXVII/436/10
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług przy ulicach Gdańskiej, Kasztanowej, Towarowej, Drzymały, Subisława i Łanowej w Chojnicach
  Treść uchwały (pdf, 2,003 kb)

2010-03-29, NR XXXVII/435/10
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług przy ulicach Swarożyca i Gdańskiej w Chojnicach
  Treść uchwały (pdf, 1,645 kb)

2010-03-29, NR XXXVII/434/10
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zakładowej w Chojnicach
  Treść uchwały (pdf, 858 kb)

2010-03-29, NR XXXVII/429/10
w sprawie ustalenia zasad zawierania na czas dłuższy niż 3 lata umów najmu i dzierżawy nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice nie będących lokalami mieszkalnymi
  Treść uchwały (pdf, 88 kb)

2010-01-25, NR XXXV/410/10
w sprawie nadania nazwy ulicy
  Treść uchwały (pdf, 437 kb)

2010-01-25, NR XXXV/408/10
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/369/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych
  Treść uchwały (pdf, 1,037 kb)

2010-01-25, NR XXXV/407/10
w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych
  Treść uchwały (pdf, 433 kb)

2009-09-21, NR XXXII/369/09
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych
  Treść uchwały (pdf, 41 kb)

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017